Последние события
В личный кабинет
Всего актеров: 19

Сунь Цянь / Sun Qian / 孙茜

Tian Qi / Ji Shao Tian Qi / Ji Shao

Лю Чжэ Хуэй / Liu Zhe Hui / 刘哲珲

Zheng Shao Feng Zheng Shao Feng

Ай Вэй / Ai Wei / 艾偉 / Ai Wei

Sun Cong Rui Sun Cong Rui

Го Цзи Юй / Guo Zi Yu / 郭子渝

Kang De [Ji Heng's cousin] Kang De [Ji Heng's cousin]

Дун Кэ Фэй / Dong Ke Fei / 董可飛

Ding Zhi [physician of Ji manor] Ding Zhi [physician of Ji manor]

Чжан Е / Zhang Ye / 张野

Xu Jin [Ji Zheng's aide] Xu Jin [Ji Zheng's aide]

Цзо Тэн Юнь / Zuo Teng Yun / 左腾云

Sheng An Huai [head attendant, Ji manor] Sheng An Huai [head attendant, Ji manor]

Чэнь Чжи Вэй / Chen Zhi Wei / 陈志伟

Sun Fan [Sun Cong Rui's son] Sun Fan [Sun Cong Rui's son]

Ван Тин Вэнь / Wang Ting Wen / 王亭文

Shen Zhao'er [Young] Shen Zhao'er [Young]

Лэй Мэн / Lei Meng / 雷洋

Princess Shuncheng [fianc'ee of General Ji] Princess Shuncheng [fianc'ee of General Ji]
Лю Цзэ Юй / Liu Ze Yu /  刘泽宇
Лю Цзэ Юй / Liu Ze Yu / 刘泽宇
Ji Heng [Juvenile] Ji Heng [Juvenile]
НаверхНаверх
закрыть